VICTORIOUS PARTISAN

Mauthausen, Austria
1968

Floriana Paskali